Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Zabezpieczenie środka dowodowego

Dariusz Mojecki31 sierpnia 2020Komentarze (0)

Po urlopowej przerwie wracam do cyklu „Agencja reklamowa w sądzie” z artykułem „Zabezpieczenie środka dowodowego”. W tej serii pisałem już o:

 1. wezwaniu agencji reklamowej do udzielenia informacji,
 2. przypozwaniu agencji reklamowej,
 3. przygotowaniu do sprawy sądowej.

W jednym z ostatnich wpisów odgrażałem się, że niebawem zajmę się tematem zabezpieczenia środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej. A dziś nadszedł dzień, kiedy mam okazję tę groźbę spełnić.

zabezpieczenie środka dowodowego

Jeśli nie jest to Twoja pierwsza wizyta na moim blogu, to możesz już wiedzieć, że do kategorii spraw własności intelektualnej należy również nieuczciwa konkurencja, w tym nieuczciwa reklama. Czyli temat, z którym każda agencja reklamowa może się zetknąć. Jak dowiesz się z poniższego artykułu, agencja reklamowa może być adresatem pewnych obowiązków, nie będąc nawet stroną postępowania sądowego. Dokładnie tak jest w przypadku zabezpieczenia środka dowodowego.

Jeśli nie masz związku z branżą reklamową, a interesuje Cię temat zabezpieczenia środka dowodowego, to ten artykuł jest również dla Ciebie. Mimo iż przykłady dotyczyć będą właśnie branży reklamowej, to przepisy mają uniwersalne zastosowanie.

Artykuł jest pisany z perspektywy zobowiązanego (adresata obowiązków w zakresie zabezpieczenia), a nie podmiotu uprawnionego. W jednym z kolejnych artykułów napiszę też , w jaki sposób ubiegać się o zabezpieczenie. A zobowiązanym może być nie tylko agencja reklamowa.

Adresat obowiązku

Adresatem obowiązku może być nie tylko strona toczącego się postępowania sądowego, ale każda osoba, w której władaniu znajduje się środek dowodowy lub która może umożliwić jego zabezpieczenie.

Jeśli więc jesteś właścicielem agencji reklamowej i posiadasz należące do Twojego klienta materiały reklamowe, to możesz być adresatem obowiązków w zakresie zabezpieczenia środka dowodowego. Nawet jeśli sprawa sądowa toczy się między Twoim klientem i jego konkurentem a Ty o tej sprawie do tej pory nawet nie wiedziałeś.

Zabezpieczenie środka dowodowego

Sąd może zabezpieczyć środek dowodowy, gdy osoba składająca wniosek uprawdopodobni, że:

 1. brak żądanego zabezpieczenia uniemożliwia lub poważnie utrudnia przytoczenie lub udowodnienie istotnych faktów lub
 2. zachodzi ryzyko zniszczenia środka dowodowego lub
 3. opóźnienie w uzyskaniu środka dowodowego może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celu postępowania dowodowego lub
 4. z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Drugą przesłanką zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia.

Jeśli zatem to Ty (lub Twoja firma) jesteś adresatem zabezpieczenia, to dostajesz postanowienie sądu. Ponieważ czynności związane z wykonywaniem postanowienia sądu w zakresie zabezpieczenia środka dowodowego należą, co do zasady, do komornika, to z reguły właśnie od komornika otrzymasz swój egzemplarz postanowienia.

Z tego postanowienia powinieneś się dowiedzieć przede wszystkim, jaki środek dowodowy jest przedmiotem zabezpieczenia oraz w jaki sposób środek ten ma być zabezpieczony.

Jeśli postanowienie nie zostało wydane w sprawie sądowej, w której to Ty jesteś stroną, to z postanowienia dowiesz się również, między jakimi osobami toczy się sprawa.

W postanowieniu o zabezpieczeniu środka dowodowego sąd określa również zakres wglądu uprawnionego do zabezpieczonego środka dowodowego oraz szczegółowe zasady korzystania i zapoznawania się z nim. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć kopiowanie środka dowodowego lub jego utrwalanie w inny sposób.

Pamiętaj, że postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego podlega wykonaniu z chwilą jego wydania. Tak więc jeszcze zanim będziesz miał możliwość złożenia zażalenie (o którym napiszę w dalszej części artykułu), to już będziesz musiał wykonać nałożone obowiązki.

Jednakże uprawniony uzyskuje dostęp do środka dowodowego wraz z uprawomocnieniem się postanowienia. A odebrane przedmioty oraz protokół komornik składa w sądzie. Nie podlegają one włączeniu do akt do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego.

Jakie obowiązki może nałożyć sąd

Sąd ma pewną dowolność w zakresie określenia sposobu zabezpieczenia środka dowodowego. Sąd może bowiem orzec taki sposób zabezpieczenia środka dowodowego, jaki stosownie do okoliczności danej sprawy uzna za odpowiedni.

Sposobami zabezpieczenia są w szczególności: odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek.

Nie jest to jednak na pewno katalog zamknięty.

Środki ochrony

Jeśli jesteś adresatem obowiązków w zakresie zabezpieczenia dowodów, to nie pozostajesz bezbronny. Przysługuje Ci bowiem kilka środków ochrony:

 1. zażalenie,
 2. wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia,
 3. wezwanie biegłego,
 4. wniosek o przyznanie kosztów,
 5. żądanie naprawienia szkody.

Zażalenie na zabezpieczenie środka dowodowego

Nawet jeśli nie jesteś stroną postępowania sądowego a otrzymałeś postanowienie o zabezpieczeniu środka dowodowego, to przysługuje Ci zażalenie.

Zgodnie z przepisami na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji. Zażalenie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego sąd rozpoznaje bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.

Zażalenie obowiązanego lub pozwanego w zakresie, w jakim powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym. Od uznania sądu zależy, czy na posiedzeniu wysłucha uprawnionego lub obowiązanego.

Uwzględniając zażalenie obowiązanego lub pozwanego powołującego się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd określa odrębne zasady korzystania z zabezpieczonego środka dowodowego i zapoznawania się z nim przez uprawnionego oraz może wprowadzić dodatkowe ograniczenia.

W przypadku prawomocnego oddalenia wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego zabezpieczenie upada. Sąd, na wniosek obowiązanego, wydaje postanowienie stwierdzające upadek zabezpieczenia, na podstawie którego obowiązany odbiera środki dowodowe złożone w sądzie.

Wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia

Drugi środek ochrony, to możliwość żądania w każdym czasie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jest to więc środek późniejszy w stosunku do zażalenia. Jeśli już w czasie trwania zabezpieczenia zmieni się przyczyna zabezpieczenia lub w ogóle ta przyczyna się zdezaktualizuje, to możesz żądać uchylenia lub zmiany postanowienia o zabezpieczeniu.

Wezwanie biegłego

Ponadto możesz złożyć do sądu wniosek o wezwanie biegłego, aby wziął udział w wykonaniu postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego. Taki wniosek może tez złożyć uprawniony lub pozwany.

Wniosek o przyznanie kosztów

Ponadto jeżeli postanowienie, w którym udzielono zabezpieczenia:

– zostało wydane przed wszczęciem postępowania w sprawie i

– uprawniony nie zachował wyznaczonego mu terminu do jej wszczęcia,

możesz, jako obowiązany, w terminie dwóch tygodni od upływu tego terminu złożyć wniosek o przyznanie Ci kosztów.

Naprawienie szkody

Z kolei jeżeli:

– uprawniony nie wniósł pisma wszczynającego postępowanie w wyznaczonym terminie albo cofnął pozew lub wniosek lub

– pozew lub wniosek zwrócono albo odrzucono albo powództwo bądź wniosek oddalono lub postępowanie umorzono lub

– uprawniony nie wystąpił we wszczętym postępowaniu w sprawie o całość roszczenia lub też wystąpił o roszczenia inne niż to, które zostało zabezpieczone,

obowiązanemu przysługuje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia jego powstania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: