Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Wyjawienie dowodu

Dariusz Mojecki13 marca 2020Komentarze (0)

1 lipca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące postępowania sądowego w sprawach własności intelektualnej. O tym, jakie kategorie spraw będą rozpoznawane według nowych przepisów, pisałem na moim drugim blogu.

Dzisiaj przedstawię Ci jedno z ułatwień wprowadzonych nowymi przepisami.

Doświadczenie pokazuje, że jednym z największych problemów, jakich doświadczają poszkodowani w sprawach własności intelektualnej, w tym nieuczciwej konkurencji, jest uzyskanie odpowiednich dowodów na to, że doszło do naruszenia prawa. Jest to szczególnie widoczne w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. A nowe przepisy przewidują kilka ułatwień dla poszkodowanych.

Jednym z tych ułatwień jest wyjawienie lub wydanie środka dowodowego. I o nim będę dzisiaj pisał. Innym ułatwieniem jest możliwość żądania informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług. Tym tematem zajmę się w najbliższym czasie.

Oczywiście dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość żądania przedstawienia przez inną osobę dokumentu lub przedmiotu oględzin. Nowe przepisy idą jednak dalej.

Kiedy to może pomóc?

Wyobraź sobie, że Twój kluczowy pracownik odchodzi. A niedługo potem zaczynają odchodzić i klienci. Najpierw tylko Ci, których obsługiwał ten pracownik. Ale później również i inni.

Jesteś pewien, że pracownik skopiował Twoją bazę danych klientów, ale nie masz na to dowodu. Jednocześnie wiesz, że taki dowód istnieje, a przynajmniej domyślasz się, że istnieje…

Wyjawienie lub wydanie dowodu

Według nowych przepisów powód będzie mógł żądać, aby pozwany wyjawił lub wydał środek dowodowy, którym dysponuje, w szczególności dokumenty bankowe, finansowe lub handlowe, służące ujawnieniu i udowodnieniu faktów.

Warunkiem jest jednakże uprawdopodobnienie przysługującego powodowi roszczenia. Uprawdopodobnienie nie oznacza jednakże udowodnienia. Nie jest to wiec daleko idące ograniczenie.

Wniosek o wyjawienie dowodu

Wniosek o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, o których pisałem m.in. we wpisie o pozwie w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Składany wniosek musi również zawierać:

1) określenie środka dowodowego, którego wyjawienia lub wydania żąda powód;

2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym okoliczności, z których wynika, że pozwany dysponuje środkiem dowodowym objętym żądaniem.

Pozwany uchyla się od wydania dowodu

Jeśli pozwany uchyla się od wydania dowodu mimo uwzględnienia wniosku przez sąd albo gdy wręcz niszczy dowód, sąd może:

1) uznać za ustalone fakty, które mają zostać stwierdzone za pomocą tego środka, chyba że pozwany, który uchyla się od wykonania postanowienia nakazującego wyjawienie lub wydanie środka dowodowego lub dopuszcza się zniszczenia takiego środka, wykaże co innego,

2) obciążyć pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania, w całości lub części, niezależnie od wyniku sprawy.

Szczególnie ta pierwsza sankcja może być dość bolesna. Pozwany, nie wykonując postanowienia sądu, może doprowadzić w sytuacji, w której pomimo braku dowodu sporna okoliczność zostanie uznana za udowodnioną.

Podsumowanie

Nowe przepisy przewidujące wyjawienie lub wydanie środka dowodowego nie są może rewolucyjne. Ale w mojej ocenie mogą być przydatne w postępowaniach dotyczących spraw własności intelektualnej, w tym nieuczciwej konkurencji. Mogę one bowiem realnie ułatwić dochodzenie roszczeń, w tym odszkodowawczych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: