Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Pozew w postępowaniu gospodarczym

Dariusz Mojecki17 stycznia 2020Komentarze (0)

W swojej karierze napisałem już kilkaset pozwów. Duża część dotyczyła sporów między przedsiębiorcami. Pozew w postępowaniu gospodarczym to dla mnie nic nowego.

Ale od listopada 2019 r. obowiązują nowe przepisy. Oprócz mnóstwa innych zmian wprowadziły również postępowanie w sprawach gospodarczych. W postępowaniu tym sądy będą rozpatrywały nie tylko sprawy miedzy przedsiębiorcami. Pisałem o tym we wcześniejszym artykule na moim blogu.

Na blogu pisałem też o sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

A jeśli zainteresuje Cię temat opłat sądowych od pozwu w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, to zapraszam Cię do lektury artykułu na moim drugim blogu.

A skoro czytasz ten artykuł, to zapewne interesuje Cię, jak napisać pozew.

Jeśli Twój dłużnik nie oddał Ci pieniędzy, to możesz albo grzecznie czekać na zapłatę albo wziąć sprawy w swoje ręce. I złożyć pozew o zapłatę. Podobnie jak w przypadku, gdy Twój konkurent dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Albo gdy narusza dobre imię Twojej firmy.

Poniżej przedstawiłem formalne wymogi, jakie musi spełniać pozew. Uważasz, że jest ich dużo? Masz rację. Dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu, możesz skontaktować się ze mną.

Jak napisać pozew w postępowaniu gospodarczym

Pozew musi spełniać:

 1. ogólne wymagania pisma procesowego,
 2. ogólne wymagania pozwu,
 3. szczególne wymagania pozwu w postępowaniu gospodarczym.

Ogólne wymagania każdego pisma i pozwu częściowo się pokrywają, ale dla przejrzystości wymienię je oddzielnie.

Ogólne wymogi pisma procesowego

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego wnosisz pismo;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma („pozew”);
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia (treść pisma, czyli o co wnosisz i na podstawie jakich okoliczności);
 5. wskazanie faktów, na których opierasz swój pozew oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6. podpis;
 7. wymienienie załączników.

Ogólne wymogi pozwu

Pozew powinien zawierać:

 1. dokładnie określone żądanie;
 2. w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu (pamiętaj o zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 3. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG – adres do korespondencji wpisany do CEIDG;
 4. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;
 5. jeśli reprezentujesz podmiot nie będący osobą fizyczną (np. spółkę, spółdzielnię, stowarzyszenie itp.): numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP jeśli podmiot nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 6. jeśli działasz we własnym imieniu, a nie w imieniu spółki itp., czyli jeśli to Ty jesteś stroną postępowania: Twój numer PESEL lub NIP, jeżeli jesteś obowiązany do jego posiadania lub posiadasz go, nie mając takiego obowiązku;
 7. oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
 8. wskazanie faktów, na których opierasz swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 9. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Dodatkowo pozew może zawierać również wnioski o:

 1. zabezpieczenie powództwa,
 2. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
 3. przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda,
 4. wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin, zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że sam nie możesz ich uzyskać.

Musisz też pamiętać o uiszczeniu opłaty sądowej do pozwu!

Szczególne wymogi pozwu w postępowaniu gospodarczym

Pozew w postępowaniu gospodarczym musi zawierać dodatkowo:

 1. wskazać adres poczty elektronicznej powoda lub oświadczyć, że powód nie posiada takiego adresu,
 2. powołać wszystkie twierdzenia i dowody.

Pamiętaj, że twierdzenia i dowody powołane później podlegają pominięciu, chyba że uprawdopodobnisz, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, a mimo to podlegasz postępowaniu gospodarczemu albo gdy jesteś przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (o tym, kto podlega takiemu postępowaniu, pisałem we wcześniejszym artykule), możesz złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym.

Przy pisaniu pozwu pamiętaj, że w postępowaniu gospodarczym dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

A najistotniejsze jest to, że wszystkie czynności strony postępowania, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem, chyba że wykażesz, że nie możesz przedstawić dokumentu z przyczyn od siebie niezależnych.

W konsekwencji musisz zebrać wszystkie dokumenty, które potwierdzają okoliczności, na które się powołujesz. Teoretycznie dokumentem może być np. wydruk maila lub smsa oraz nagranie rozmowy. W przeciwnym wypadku ryzykujesz, że sąd nie dopuści wniosku o przesłuchanie świadka. A Ty przegrasz sprawę, bo nie udowodniłeś podstawowych okoliczności.

Po zmianach przepisów postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych jest jeszcze bardziej sformalizowane. Dlatego ja i mój blog jesteśmy od tego, aby ułatwić Ci dochodzenie roszczeń.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: