Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Odmrażanie sądów – wznowienie rozpraw i terminów

Dariusz Mojecki18 maja 2020Komentarze (0)

16 maja 2020 r. weszła w życie kolejna ustawa koronawirusowa (szumnie nazywana „Tarczą antykryzysową 3.0”). Odmrażanie sądów stało się faktem.

Częściowo pisałem o tym temacie w jednym z poprzednich wpisów. Wtedy opierałem się o projekt ustawy. Dzisiaj omówię najważniejsze postanowienia zawarte w ostatecznym brzmieniu ustawy.

odmrażanie sądów

Wznowienie terminów sądowych

Uchylone zostały przepisy przewidujące zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych.

Terminy, których bieg został zawieszony biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa w tym zakresie weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Dotyczy to sytuacji, gdy np. przed zawieszeniem sąd doręczył wezwanie do usunięcia braków pisma procesowego. Następnie w czasie biegu terminu weszła w życie ustawa zawieszająca bieg terminu. Termin nie biegnie teraz od nowa tylko w dalszym ciągu!

Terminy, których bieg w ogóle się nie rozpoczął, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Dotyczy to sytuacji, gdy np. gdy sąd doręczył wezwanie do usunięcia braków pisma procesowego w trakcie obowiązywania ustawy zawieszającej terminy.

Rozprawy a odmrażanie sądów

Do tej pory za wyjątkiem wąskiego zakresu spraw nie odbywały się rozprawy ani inne posiedzenia jawne. Z dniem 16 maja 2020 r. przepis ten został uchylony.

Obecnie większy nacisk będzie kładziony na możliwość przeprowadzania rozpraw na odległość (bardzo chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać w praktyce).

Zasadą ma być przeprowadzanie rozpraw na odległość. Natomiast rozprawy w budynku sądu mają się odbywać, jeśli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. Czas pokaże, czy wyjątek nie stanie się regułą.

Druga istotna zmiana to większa możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych.

Co mówią nowe przepisy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich:

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, , mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej; nie obejmuje to posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy; nie dotyczy to przewodniczącego i referenta sprawy

Ponadto jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym. Sąd musi jednak najpierw odebrać od stron lub uczestników postępowania stanowiska na piśmie.

Jeżeli z kolei w sprawie, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., sąd drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

A tutaj link to ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

Odmrażanie sądów jest faktem, a ja zaraz składam kolejny pozew.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Warning: Undefined property: thesis_comments::$comments in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 44

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@kancelariamojecki.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: