Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Dokument prywatny a niepoświadczona kopia

Dariusz Mojecki14 września 2022Komentarze (0)

W praktyce sądowej bardzo często spotykam się z sytuacją, gdy strona jako dowody przedstawia kopie dokumentów niepoświadczone za zgodność z oryginałem. I równie często pojawia się pytanie czy taka kopia stanowi „dokument prywatny” i może stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

dokument prywatny a niepoświadczona kopia dokumentu

Dokument prywatny

W myśl przepisów:

„Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie”

Mowa jest więc o dokumentach, które zostały sporządzone w formie pisemnej (własnoręczne podpisy) lub elektronicznej (kwalifikowane podpisy elektroniczne).

W rozumieniu tego przepisu dokumentem prywatnym nie jest ani skan podpisanego dokumentu. Ani jego kopia. Przyjmuje się, że dopiero kopia poświadczona przez stronę (niekoniecznie przez notariusza) za zgodność z oryginałem może stanowić dokument prywatny.

Niepoświadczona kopia dokumentu

Ale to wszystko nie oznacza, że niepoświadczona kopia dokumentu nie może stanowi dowodu. Taka kopia jest dowodem, tylko nie znajdzie do niej zastosowanie powyższy przepis o dokumentach prywatnych (ani tym bardziej urzędowych).

I taki dowód podlega ogólnym regułom oceny dowodów. Sąd nie może więc pominąć dowodu z tego tylko powodu, że kopia nie została poświadczona za zgodność z oryginałem.

Obowiązek przedstawienia oryginału dokumentu

Są jednak przepisy, które wprost wymagają oryginału dokumentu. Przykładowo:

  1. strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą
  2. każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne
  3. obowiązek przedstawienia dokumentów (a nie kopii dokumentów) istnieje w postępowaniu nakazowym

 

Przeczytaj też artykuł o pominięciu dowodu powołanego jedynie dla zwłoki.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/kancelmoj/domains/sprzeciwodnakazuzaplaty.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_189/comments.php on line 16

Poprzedni wpis: