Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Termin na sprzeciw od nakazu zapłaty

Dariusz Mojecki28 września 2021Komentarze (0)

Przepisy znowu się zmieniają. Tym razem zmienił się termin na zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz zmieniło się brzmienie przepisów w zakresie określającym termin na sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jako prawnik muszę być na bieżąco. Ale jeśli spodziewasz się, że możesz zostać pozwany, to znajomość obowiązujących terminów na pewno Ci pomoże.

termin na sprzeciw od nakazu zapłaty

Termin na sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Od 24 września 2021 r. termin na sprzeciw w postępowaniu upominawczym wynosi:

 1. dwa tygodnie od dnia doręczenia, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;
 2. miesiąc od dnia doręczenia, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium UE,
 3. trzy miesiące od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej.

W przypadku postępowania upominawczego zmiany są niewielkie. Do tej pory termin na sprzeciw wynosił dwa tygodnie, a jeśli pozwany mieszkał lub miał siedzibę za granicą, i nie miał przedstawiciela w kraju, to termin wynosił miesiąc. Z kolei gdyby doręczenie miało mieć miejsce poza UE, termin nie mógłby być krótszy niż trzy miesiące. Czyli generalnie myśl przewodnia dotycząca terminów pozostaje taka sama.

A zarówno przed 24 września 2021 r., jak i obecnie podstawowy termin na sprzeciw wynosi dwa tygodnie.

Jaki termin na zarzuty od nakazu w postępowaniu nakazowym?

Istotniejsza zmiana nastąpiła w postępowaniu nakazowym. Od 24 września 2021 r. termin na zarzuty od nakazu wynosi:

 1. miesiąc od dnia doręczenia, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium UE;
 2. trzy miesiące od dnia doręczenia, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza UE.

Do tej pory podstawowy termin na zarzuty od nakazu zapłaty wynosił dwa tygodnie, a obecnie wynosi już miesiąc.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Wyobraź sobie następującą sytuację. Jesteś właścicielem mieszkania. Chcesz je sprzedać. Zawierasz umowę pośrednictwa. Z nabywcą wyszukanym przez pośrednika podpisujesz umowę przedwstępną. Ale do zawarcia umowy sprzedaży nie dochodzi, bo nabywca wycofuje się z transakcji. Mimo to pośrednik chce, abyś zapłacił całą prowizję. A Ty zastanawiasz się, czy pobieranie prowizji przy umowie przedwstępnej jest dozwolone.

W podobnej sprawie niedawno miał okazję wypowiedzieć się sąd (wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 8 czerwca 2021 r., sygn. III C 613/20 – nie mam informacji, czy wyrok jest prawomocny). Jesteś ciekawy, jakie rozstrzygnięcie zapadło?

pobieranie prowizji przy umowie przedwstępnej

Dzisiaj na blogu wpis dotyczący troszkę innej tematyki niż zazwyczaj. Z reguły pisze bowiem o problemach formalnych, np. o tym, jak napisać odpowiedź na pozew. Ale po znalezieniu tego wyroku nie mogłem się powstrzymać, aby o nim napisać.

Pobieranie prowizji przy umowie przedwstępnej – wyrok sądu

Właścicielka, chcąc sprzedać mieszkania w realizowanej właśnie inwestycji, podpisała z pośrednikiem trzy umowy pośrednictwa.

Umowa przewidywała, że jej wykonanie następuje w momencie zawarcia umowy powodującej zbycie mieszkania, a także zawarcia umowy przedwstępnej lub rezerwacyjnej. Prowizja wynosiła określony procent od ceny sprzedaży powiększony o podatek VAT. Umowa przewidywała również, że w przypadku niedotrzymania warunków umowy przedwstępnej bądź jej rozwiązania prowizja nie ulega zmianie.

Właścicielka podpisała trzy umowy przedwstępne z nabywcami wskazanymi przez pośrednika. Nabywcy jednakże ostatecznie nie kupili mieszkań. Właścicielka z uwagi na różne problemy, w tym z wykonawcami, nie zdołała bowiem w umówionym terminie dokończyć budowy mieszkań.

Sąd uznał, że gdyby kierować się tylko dosłownym brzmieniem umowy, to rzeczywiście właścicielka musiałaby zapłacić prowizję już z chwilą podpisania umów przedwstępnych. Sąd jednak sprawdził, czy postanowienia umowy mogły być uznane za niedozwolone.

Klauzule niedozwolone w umowie pośrednictwa

Niewątpliwie niedozwolony charakter miało postanowienie mówiące, że prowizja wynosi określony procent od ceny sprzedaży powiększony o podatek VAT. Tego typu postanowienia już wielokrotnie były wcześniej uznawane za niedozwolone. Określona w umowie prowizja musi bowiem zostać podana razem z podatkiem VAT.

Co istotniejsze, sąd uznał, że postanowienie przewidujące obowiązek zapłaty całej prowizji już z chwilą zawarcia umowy przedwstępnej jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i narusza interesy konsumenta. Sąd zauważył, że z chwilą zawarcia umowy przedwstępnej nie realizuje się jeszcze cel właściciela, czyli sprzedaż mieszkania. Do zawarcia umowy sprzedaży może przecież nie dojść. I taka sytuacja miała miejsce w omawianej sprawie. A takie ukształtowanie umowy w zdecydowanie lepszej sytuacji stawia pośrednika. Ten bowiem realizuje swój cel – uzyskanie prowizji – w sytuacji, w której cel właściciela jeszcze nie jest zrealizowany.

Pamiętać trzeba dodatkowo, że z reguły sprzedający zamierza sfinansować prowizję z uzyskanej ceny sprzedaży. A w przypadku umowy przedwstępnej z reguły nie ma jeszcze zapłaty ceny.

Prowizja pośrednika nieruchomości przy umowie przedwstępnej – wyrok korzystny dla właściciela

To wszystko skłoniło sąd do uznania, że pośrednikowi nie należy się prowizja od umowy przedwstępnej. Właścicielka wygrała sprawę, a pośrednik musiał jej zwrócić koszty procesu.

Oczywiście każda sprawa jest inna i zawsze trzeba dokonywać analizy w oparciu o konkretna umowę i konkretne fakty. Niemniej stanowisko sądu w powyższym wyroku jest ważnym argumentem przemawiającym za tym, że pobieranie prowizji przy umowie przedwstępnej jest niedozwolone.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o klauzulach niedozwolonych w umowach pośrednictwa, to zapoznaj się z e-bookiem na stronie www mojej Kancelarii. Prowizja pośrednika nieruchomości przy umowie przedwstępnej to tylko jeden z problemów, na który można natrafić w umowie pośrednictwa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Wygrałeś sprawę sądową. Klient ma Ci zapłacić wynagrodzenie za wykonaną pracę. Ale tego nie robi. W poprzednim artykule z serii „Agencja reklamowa w sądzie” pisałem już o sądowej windykacji wynagrodzenia agencji reklamowej. Artykuł zakończyłem na prawomocnym zakończeniu sprawy sądowej. Dziś napiszę, co robić dalej, jeśli dłużnik nadal po prawomocnym wyroku nie płaci. A do dalszej windykacji będzie konieczna klauzula wykonalności.

Ten artykuł powstał w ramach serii „Agencja reklamowa w sądzie”. Jednakże jeśli nawet nie masz żadnego związku z branżą reklamową, to znajdziesz w tym artykule coś dla siebie. Omówię bowiem ogólnie kwestię uzyskiwania klauzuli wykonalności.

Jeśli po korzystnym dla Ciebie wyroku dłużnik nadal nie płaci, to prędzej czy później sprawa trafi do komornika. A żeby sprawa trafiła do komornika, to najpierw musisz z sądu uzyskać tzw. tytuł wykonawczy.

klauzula wykonalności

Tytuł wykonawczy a tytuł egzekucyjny

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przykładowo tytułem egzekucyjnym jest m.in. prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd. Takim tytułem egzekucyjnym jest też m.in. ugoda zawarta przed sądem. Aby wyrok, nakaz zapłaty czy ugoda stały się tytułem wykonawczym, konieczne jest jednak nadanie klauzuli wykonalności.

Jeśli zatem sąd wydał wyrok zasądzający od dłużnika na Twoją rzecz określoną sumę, to sam prawomocny wyrok jest tytułem egzekucyjnym. A prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności będzie tytułem wykonawczym. I to tego ostatniego dokumentu potrzebujesz, żeby zlecić sprawę komornikowi.

Klauzula wykonalności – jak uzyskać?

W tym celu musisz złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Z reguły klauzulę wykonalności nadaje sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczyła. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę wykonalności, dopóki akta sprawy znajdują się w tym sądzie. Ustawa przewiduje tu kilka wyjątków, o których nie ma sensu teraz pisać.

Co napisać w takim piśmie? Napisz, że wnosisz o nadanie określonemu wyrokowi / nakazowi zapłaty / ugodzie klauzuli wykonalności i o doręczenie Ci tytułu wykonawczego.

Opłata od wniosku wynosi 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu, czyli z reguły będzie to 20 zł. Jednakże nie pobiera się tej opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie. Czyli jeśli to Ty złożyłeś pozew i teraz pierwszy raz składasz wniosek o doręczenie wyroku lub nakazu z klauzulą wykonalności, to tej opłaty nie ponosisz.

Aktualnie klauzula wykonalności powinna mieć brzmienie:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w. …. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Ile czasu ma sąd na nadanie klauzuli wykonalności?

Ustawowy termin to… 3 dni. Marzenie! Faktycznie czas oczekiwania to od tygodnia w górę.

Pamiętaj jednak, że najpierw wyrok musi się uprawomocnić. Jeśli chcesz złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu pierwszej instancji, to musi najpierw minąć termin do złożenia apelacji.

A jeśli chcesz złożyć taki wniosek po wyroku sądu drugiej instancji, to pamiętaj, że w zakresie kosztów postępowania w drugiej instancji służy jeszcze zażalenie. Więc o ile w zakresie należności głównej wyrok taki od razu będzie prawomocny, to na prawomocność kosztów będziesz musiał poczekać.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Reklama wykonana. Strategia marketingowa wdrożona. Projekt zakończony. A klient nie zapłacił. Znana historia. Tobie znana – bo zapewne dlatego czytasz ten artykuł. Znana i mnie – bo jest to jeden z problemów, z którymi przychodzą do mnie moi klienci. Niestety w życiu każdej agencji prędzej czy później pojawia się temat „Windykacja wynagrodzenia agencji reklamowej”. Lepiej później, a najlepiej w ogóle. Ale jak już się pojawi, to nic nie jest stracone.

windykacja wynagrodzenia agencji reklamowej

Windykacja wynagrodzenia agencji reklamowej – od czego zacząć?

Windykację wynagrodzenia należy zacząć od… pierwszego kontaktu z klientem. I nie, nie chodzi mi o to, aby traktować każdego potencjalnego klienta jak dłużnika.

W jednym z poprzednich artykułów pisałem o tym, dlaczego przygotowania do sprawy sądowej należy rozpocząć na samym początku rozmów z klientem.

Przeczytaj tamten artykuł, a będziesz wiedział, że błędy popełnione na samym początku potrafią się zemścić dużo później w sądzie. Tak samo w przypadku windykacji. Jeśli na samym początku nie zadbasz o pewne rzeczy, to później może już nie być okazji na dokonanie poprawek.

Ok, ok, ale co zrobić, gdy już jesteśmy po projekcie, mamy wszystko udokumentowane, a klient nie płaci? Zanim sprawa trafi do sądu, niezbędne jest wezwanie do zapłaty. Jeśli od razu bez wezwania złożysz pozew, to sąd może Cię np. obciążyć kosztami procesu, gdyż nie podjąłeś próby „pozasądowego sposobu rozwiązania sporu”. Ale przecież nie każda sprawa musi skończyć się w sądzie. I nie od razu musisz też formalnie wzywać do zapłaty.

Na początek przypomnienie się

Często jest tak, że po prostu klient nie zamierza dobrowolnie zapłacić. Ale często jest też tak, że faktura rzeczywiście się gdzieś zagubi. Piszę „rzeczywiście”, gdyż zagubienie faktury to dość częsta i prosta wymówka. Ale jeśli po przypomnieniu faktura zostanie zapłacona, to może rzeczywiście ktoś o niej zapomniał.

Dlatego zawsze najpierw warto się przypomnieć. Wiele to nie kosztuje, a straszenie wezwaniem do zapłaty niekoniecznie dobrze wpłynie na dalszą współpracę. Chyba że mamy do czynienia z klientem, który za każdym razem „zapomina” o zapłacie.

Jak napisać wezwanie do zapłaty

O tym, jak napisać wezwanie do zapłaty, pisałem już w jednym z poprzednich artykułów na blogu. Z tamtego artykułu dowiesz się m.in., jakie skutki wywołuje takie wezwanie.  Dowiesz się również, co się stanie, jeśli skierujesz sprawę do sądu bez wcześniejszego wezwania do zapłaty. I oczywiście dowiesz się, jakie elementy powinny się w takim wezwaniu znaleźć.

A co jeśli i wezwanie do zapłaty nie odniesie skutku? Możesz zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu.

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

W przeważającej części przypadków sądowa windykacja wynagrodzenia agencji reklamowej będzie się odbywała w postępowaniu w sprawach gospodarczych. A o tym, jak napisać pozew w takim postępowaniu, pisałem już na blogu.

Najważniejszym pytaniem, jakie zadają mi klienci, dotyczy tego, ile takie postępowanie będzie kosztować. W końcu napisanie pozwu zostawiają mi, więc wymogi formalne niewiele ich obchodzą. Najważniejszy koszt, jaki trzeba ponieść przy składaniu pozwu, to opłata sądowa.

W przypadku windykacji wynagrodzenia agencji reklamowej będzie to opłata zależna od wysokości żądanej kwoty. Opłata sądowa od pozwu:

 1. w sprawie o wartości do 500 złotych wynosi 30 złotych;
 2. w sprawie o wartości ponad 500 złotych do 1500 złotych wynosi 100 złotych;
 3. w sprawie o wartości ponad 1500 złotych do 4000 złotych wynosi 200 złotych;
 4. w sprawie o wartości ponad 4000 złotych do 7500 złotych wynosi 400 złotych;
 5. w sprawie o wartości ponad 7500 złotych do 10 000 złotych wynosi 500 złotych;
 6. w sprawie o wartości ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych wynosi 750 złotych;
 7. w sprawie o wartości ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych wynosi 1000 złotych.
 8. w sprawie o wartości ponad 20 000 złotych wynosi 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Oczywiście w toku postępowania mogą pojawić się również inne opłaty. Może to być np. zaliczka na koszty biegłego lub stawiennictwo świadków. Albo opłata od zażalenia lub apelacji (obi nie!).

A o tym, jak wygląda postępowanie sądowe, dowiesz się z pozostałych artykułów na moim blogu. Konsekwentnie zamieszczam tu artykuły mające pomóc Ci wygrać sprawę sądową.

Egzekucja wynagrodzenia agencji reklamowej

Jeśli po prawomocnym korzystnym wyroku sądu kontrahent nie zapłaci, to pozostaje wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Ale o tym napiszę już w jednym z kolejnych artykułów z serii „Agencja reklamowa w sądzie”.

 

Przeczytaj też poprzednie artykuły z serii „Agencja reklamowa w sądzie”. Możesz się z nich dowiedzieć m.in. o przypozwaniu agencji reklamowej i o wezwaniu agencji do udzielenia informacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Jak napisać wezwanie do zapłaty

Dariusz Mojecki10 listopada 2020Komentarze (0)

Twój kontrahent zalega z zapłatą za faktury, więc chcesz skierować sprawę do sądu. I zastanawiasz się, czy najpierw musisz wezwać kontrahenta do zapłaty. A jeśli tak, to jak napisać wezwanie do zapłaty. I właśnie o tym będzie ten artykuł.

Skutki wezwania

Zgodnie z przepisami, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

jak napisać wezwanie do zapłaty

Czasami termin zapłaty wynika wprost z przepisów prawa, jak np. w przypadku ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ustawa ta określa m.in. terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Ma zastosowanie do umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli określone osoby (przede wszystkim przedsiębiorcy) zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

W innych przypadkach, jeśli nie ustaliłeś z kontrahentem terminu zapłaty, to dopiero wezwanie do zapłaty spowoduje, że kontrahent będzie zobowiązany do zapłaty („niezwłocznie”).

Tym samym w wielu przypadkach dopiero wezwanie do zapłaty spowoduje, że świadczenie stanie się „wymagalne”. W języku prawniczym można by powiedzieć, że wierzyciel uzyskuje wtedy możliwość żądania od dłużnika spełnienia świadczenia. Z drugiej strony dłużnik powinien wtedy to świadczenie spełnić.

Pierwszym skutkiem wezwania jest zatem w wielu przypadkach ustalenie terminu zapłaty.

Z powyższą kwestią wiąże się możliwość żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. Z opóźnieniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w terminie. Tylko że jeśli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, to dopiero wezwanie wyznacza ten termin.

Drugim zatem skutkiem wezwania do zapłaty może być w określonych wypadkach ustalenie początkowego terminu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wezwanie do zapłaty jako próba ugodowego rozwiązania sporu

Wezwanie do zapłaty można również w niektórych wypadkach traktować jako próbę ugodowego rozwiązania sporu.

Załóżmy, że sprawa musi trafić do sądu. Dłużnik nie zapłacił i nie ma zamiaru tego robić. W takiej sytuacji musisz pamiętać, że jednym z obowiązkowych elementów pozwu jest informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jeśli zaniechasz wezwania do zapłaty, to może okazać się, że nawet w razie wygranej będziesz musiał zwrócić koszty przeciwnikowi. Co do zasady przegrany zwraca koszty wygranemu. Ale od tej zasady jest kilka wyjątków. Na przykład, gdy pozwany nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Wtedy to pozwanemu będzie się należał zwrot kosztów procesu! Taka sytuacja może mieć miejsce właśnie wtedy, gdy nie wyślesz wezwania do zapłaty.

Z kolei w postępowaniu w sprawach gospodarczych niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub części stronę, która:

 1. przed wytoczeniem powództwa zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu lub
 2. uchyliła się od udziału w niej lub uczestniczyła w niej w złej wierze
 3. i przez to przyczyniła się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy.

Jeśli zatem nie podejmiesz próby dobrowolnego rozwiązania sporu, to sąd może obciążyć Cię kosztami procesu. Nawet jeśli proces wygrasz. Ale jeśli przed złożeniem pozwu wzywałeś dłużnika do zapłaty, to oznacza, że taką próbę podjąłeś.

Skoro już wiesz, że warto wysłać wezwanie do zapłaty, to pora, abyś dowiedział się, jak takie wezwanie napisać.

Jak napisać wezwanie do zapłaty

Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymagań wobec wezwania do zapłaty. Nie precyzują też, co dokładnie ma ono zawierać. Przyjmuje się jednak, że:

 1. z wezwania musi wynikać żądanie, aby dłużnik spełnił świadczenie,
 2. trzeba sprecyzować, jakiej kwoty się żąda i z jakiego tytułu (szczególnie jeśli dłużnik ma kilka długów!),
 3. należy wskazać sposób dokonania zapłaty,
 4. wezwanie może być dokonane w dowolnej formie (również ustnie); ale jeśli chcesz potem fakt wezwania udowodnić w sądzie, to powinieneś zadbać o dokument potwierdzający ten fakt; wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jest jednym z lepszych rozwiązań.

Oczywiście każdą sytuację należy rozpatrywać odrębnie. Nie zawsze wszystkie powyższe elementy będą konieczne.

Na koniec należy dodać, że czasami za wezwanie do zapłaty można uznać fakturę (pod warunkiem, ze zawiera termin i sposób zapłaty). Aczkolwiek wątpliwe jest, aby sama faktura została uznana za próbę ugodowego rozwiązania sporu. W takiej sytuacji warto wysłać odrębne wezwanie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl