Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

16 maja 2020 r. weszła w życie kolejna ustawa koronawirusowa (szumnie nazywana „Tarczą antykryzysową 3.0”). Odmrażanie sądów stało się faktem.

Częściowo pisałem o tym temacie w jednym z poprzednich wpisów. Wtedy opierałem się o projekt ustawy. Dzisiaj omówię najważniejsze postanowienia zawarte w ostatecznym brzmieniu ustawy.

odmrażanie sądów

Wznowienie terminów sądowych

Uchylone zostały przepisy przewidujące zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych.

Terminy, których bieg został zawieszony biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa w tym zakresie weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Dotyczy to sytuacji, gdy np. przed zawieszeniem sąd doręczył wezwanie do usunięcia braków pisma procesowego. Następnie w czasie biegu terminu weszła w życie ustawa zawieszająca bieg terminu. Termin nie biegnie teraz od nowa tylko w dalszym ciągu!

Terminy, których bieg w ogóle się nie rozpoczął, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Dotyczy to sytuacji, gdy np. gdy sąd doręczył wezwanie do usunięcia braków pisma procesowego w trakcie obowiązywania ustawy zawieszającej terminy.

Rozprawy a odmrażanie sądów

Do tej pory za wyjątkiem wąskiego zakresu spraw nie odbywały się rozprawy ani inne posiedzenia jawne. Z dniem 16 maja 2020 r. przepis ten został uchylony.

Obecnie większy nacisk będzie kładziony na możliwość przeprowadzania rozpraw na odległość (bardzo chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać w praktyce).

Zasadą ma być przeprowadzanie rozpraw na odległość. Natomiast rozprawy w budynku sądu mają się odbywać, jeśli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. Czas pokaże, czy wyjątek nie stanie się regułą.

Druga istotna zmiana to większa możliwość rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych.

Co mówią nowe przepisy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich:

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;

2) przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu;

3) jeżeli ze względu na szczególne okoliczności prezes sądu tak zarządzi, członkowie składu, , mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej; nie obejmuje to posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy; nie dotyczy to przewodniczącego i referenta sprawy

Ponadto jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym. Sąd musi jednak najpierw odebrać od stron lub uczestników postępowania stanowiska na piśmie.

Jeżeli z kolei w sprawie, w której apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., sąd drugiej instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o przeprowadzenie rozprawy lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron. Sąd rozpoznaje jednak sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

A tutaj link to ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

Odmrażanie sądów jest faktem, a ja zaraz składam kolejny pozew.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

W poprzednim wpisie omówiłem kwestię pominięcia spóźnionego dowodu. Możesz się z niego dowiedzieć:

1. czy w postępowaniu sądowym obowiązuje jakiś termin na składanie wniosków dowodowych,

2. co grozi za spóźnione złożenie takich wniosków.

Tematem dzisiejszego wpisu będzie z kolei pominięcie dowodu zgłoszonego dla przedłożenia postępowania.

Jeśli jesteś stroną procesu, a Twój przeciwnik zgłasza kolejne dowody, które mają na celu jedynie odwleczenie w czasie rozstrzygnięcia, to musisz wiedzieć, że sąd nie jest bezradny.

pominięcie dowodu

Pominięcie dowodu przez sąd

Zgodnie z przepisami sąd może w szczególności pominąć dowód zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania.

Pominięcie dowodu na tej podstawie wymaga ustalenia, że strona zgłaszająca ten dowód w istocie nadużywa swojego prawa. Nie dąży do udowodnienia konkretnych okoliczności, a jedynie chce odsunąć w czasie rozstrzygnięcie sprawy.

W pierwszej kolejności sąd będzie badał, czy nie jest to wniosek spóźniony, o czym pisałem w poprzednim artykule. Jeśli dojdzie do wniosku, że nie, to będzie musiał ocenić intencję strony zgłaszającej wniosek.

Przy dokonywaniu oceny, czy intencją strony jest przedłużenie postępowania, Sąd może uwzględnić m.in.:

  1. dotychczasowe zachowanie strony,
  2. to, czy dowód rzeczywiście może doprowadzić do wykazania powołanej okoliczności.

Ocena, czy strona powołała dowód jedynie dla zwłoki, możliwa jest dopiero w realiach konkretnej sprawy. Nie ma bowiem żadnego katalogu okoliczności, które z góry wskazywałyby na to, kiedy wniosek dowodowy ma na celu jedynie przedłużenie postępowania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

„Prekluzja dowodowa”. Historia jakich wiele (inspirowana rzeczywistymi wydarzeniami).

Przygotowujesz się do procesu sądowego. Masz w ręku kluczowy dowód. Może to być np. uznanie długu albo dokument potwierdzający wykonanie umowy.

Nie chcesz jednak ujawniać tego dowodu już na początku. Nie chcesz dać przeciwnikowi czasu na reakcję.

Czekasz do ostatniej rozprawy. Składasz wniosek dowodowy. I od sądu słyszysz dwa słowa: prekluzja dowodowa. I sąd pomija zgłoszony przez Ciebie dowód.

Co się stało?

prekluzja dowodowa

Prekluzja dowodowa – kiedy sąd pomija spóźniony dowód

Według aktualnie obowiązujących przepisów strona postępowania sądowego nie ma dowolności w powoływaniu dowodów.

Ogólna reguła jest następująca:

  • jeżeli sąd wyznaczył posiedzenie przygotowawcze, można przytaczać twierdzenia i dowody do chwili zatwierdzenia planu rozprawy; twierdzenia i dowody zgłoszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później,
  • jeżeli sąd nie wyznaczył przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, strona może przytaczać twierdzenia i dowody aż do zamknięcia rozprawy, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, które według przepisów mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu.

Jeśli zatem sąd wyznaczy posiedzenie przygotowawcze, to końcowym momentem na zgłaszanie dowodów jest zatwierdzenie planu rozprawy. Oczywiście później też możesz zgłaszać dowody. Musisz jednak wtedy uprawdopodobnić, że ich powołanie nie było wcześniej możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Jeśli natomiast posiedzenia przygotowawczego nie będzie, to dowody możesz zgłaszać do zamknięcia rozprawy. Tu musisz się jednak liczyć z pewnymi ograniczeniami. W szczególności:

  • sąd może zobowiązać stronę, by w piśmie przygotowawczym podała wszystkie twierdzenia i dowody istotne dla rozstrzygnięcia sprawy pod rygorem utraty prawa do ich powoływania w toku dalszego postępowania; w takim przypadku twierdzenia i dowody zgłoszone z naruszeniem tego obowiązku podlegają pominięciu, chyba że strona uprawdopodobni, iż ich powołanie w piśmie przygotowawczym nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później,
  • sąd może pominąć dowód zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania,
  • niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem; dotyczy to zwłaszcza kosztów powstałych wskutek zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów.

Spóźniony dowód w sprzeciwie od wyroku zaocznego

Jeśli sąd wyda tzw. wyrok zaoczny, to pozwany może złożyć od takiego wyroku sprzeciw. W sprzeciwie pozwany musi przytoczyć m.in. twierdzenia i dowody.

Możliwe jest przytoczenie twierdzeń i dowodów później, jeśli:

– pozwany uprawdopodobni, że powołanie ich nie było możliwe albo

– potrzeba powołania ich wynikła później.

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym

W postępowaniu w sprawach gospodarczych powód jest obowiązany powołać wszystkie twierdzenia i dowody w pozwie, a pozwany – w odpowiedzi na pozew.

Jeśli jednak strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej) przewodniczący, doręczając stosowne pouczenia, wzywa stronę, by w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż tydzień, powołała wszystkie twierdzenia i dowody.

Jednocześnie stosownie do okoliczności sprawy przewodniczący może określić inny termin do powołania przez stronę twierdzeń i dowodów.

Twierdzenia i dowody powołane z naruszeniem powyższych przepisów podlegają pominięciu. Sąd nie pominie dowodów, jeśli strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później.

W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Prekluzja dowodowa istotnie ogranicza możliwość przetrzymywania dowodów i ujawniania ich w ostatniej możliwej chwili. Planując zatem taktykę procesową, musisz uwzględnić powyższe przepisy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Kolejna ustawa związana z „odmrażaniem” gospodarki jet w przygotowaniu. Niedługo odmrażanie sądów zapewne stanie się faktem.

O zawieszeniu terminów sądowych pisałem w jednym z poprzednich wpisów. Teraz czas na wznowienie biegu terminów.

odmrażanie sądów

Odmrażanie sądów – kiedy zaczną biec terminy w prawach cywilnych?

Ustawa po uchwaleniu i podpisaniu przez prezydenta zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. W interesującym nas zakresie ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Ustawa uchyli przepisy zawieszające bieg terminów sądowych i procesowych. Jednocześnie ustawa zawiera w tym zakresie szczególne rozwiązanie. Przewiduje bowiem, że:

  1. terminy, których bieg w ogóle się nie rozpoczął (bo np. zobowiązanie z sądu odebrałeś w okresie zawieszenia terminów), rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy,
  2. terminy, których bieg uległ zawieszeniu (czyli terminy, których bieg rozpoczął się przed zawieszeniem i następnie uległ zawieszeniu), biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Czy rozprawy będą się odbywać?

Odrębną kwestią jest to, czy będą się odbywać rozprawy. Co do zasady nowa ustawa uchyla przepis uniemożliwiający przeprowadzanie rozpraw. Jednocześnie jednak ustawa wprowadzi pewne ograniczenia. Ale to już jest temat na kolejny wpis.

Odmrażanie sądów jednak trwa.

A tutaj link to przebiegu procesu legislacyjnego ustawy, o której piszę.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Urodziny bloga!

Dariusz Mojecki15 kwietnia 20202 komentarze

I stało się – minął rok mojego blogowania o postępowaniach sądowych! Nie był to jednak jedyny rok mojego blogowania. Od prawie pięciu lat prowadzę również drugiego bloga „(Nie)uczciwa konkurencja”.

urodziny bloga sprzeciw od nakazu zapłaty

Rok 2020 zapowiada się wyjątkowo „świątecznie”. Pierwsze urodziny bloga „Sprzeciw od nakazu zapłaty”, piąte urodziny mojej indywidualnej kancelarii i 10 lat od uzyskania uprawnień radcy prawnego!

Ten rok to nie tylko teoria, o której piszę na blogu. To również, a może przede wszystkim, praktyka na sali sądowej. Ponad 60 rozpraw, kilkaset pism. I do tego 27 artykułów na blogu.

A z okazji urodzin bloga najbardziej interesowało mnie to, jakie artykuły cieszyły się największą popularnością.

Liderem jest artykuł o pozwie w postępowaniu gospodarczym. Omówiłem w nim ogólne wymogi pisma procesowego i ogólne wymogi pozwu. Zająłem się również szczegółowymi wymogami, jakie powinien spełniać pozew w postępowaniu gospodarczym.

Drugie miejsce zajmuje krótki artykuł o braku obowiązku składania pozwu na formularzu.

Pierwszą trójkę zamyka artykuł o sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu gospodarczym.

Zapraszam do lektury również artykułów, które niedługo pojawią się na blogu!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl