Dariusz Mojecki

radca prawny

Prowadzę własną Kancelarię w Krakowie. Od początku mojej kariery prowadziłem już kilkaset spraw, występowałem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym. Prowadziłem również sprawy w sądach polubownych...
[Więcej >>>]

Wnieś sprzeciw

Pozew w postępowaniu gospodarczym

Dariusz Mojecki17 stycznia 2020Komentarze (0)

W swojej karierze napisałem już kilkaset pozwów. Duża część dotyczyła sporów między przedsiębiorcami. Pozew w postępowaniu gospodarczym to dla mnie nic nowego.

Ale od listopada 2019 r. obowiązują nowe przepisy. Oprócz mnóstwa innych zmian wprowadziły również postępowanie w sprawach gospodarczych. W postępowaniu tym sądy będą rozpatrywały nie tylko sprawy miedzy przedsiębiorcami. Pisałem o tym we wcześniejszym artykule na moim blogu.

Na blogu pisałem też o sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

A jeśli zainteresuje Cię temat opłat sądowych od pozwu w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, to zapraszam Cię do lektury artykułu na moim drugim blogu.

A skoro czytasz ten artykuł, to zapewne interesuje Cię, jak napisać pozew.

Jeśli Twój dłużnik nie oddał Ci pieniędzy, to możesz albo grzecznie czekać na zapłatę albo wziąć sprawy w swoje ręce. I złożyć pozew o zapłatę. Podobnie jak w przypadku, gdy Twój konkurent dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji. Albo gdy narusza dobre imię Twojej firmy.

Poniżej przedstawiłem formalne wymogi, jakie musi spełniać pozew. Uważasz, że jest ich dużo? Masz rację. Dlatego jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu, możesz skontaktować się ze mną.

Jak napisać pozew w postępowaniu gospodarczym

Pozew musi spełniać:

 1. ogólne wymagania pisma procesowego,
 2. ogólne wymagania pozwu,
 3. szczególne wymagania pozwu w postępowaniu gospodarczym.

Ogólne wymagania każdego pisma i pozwu częściowo się pokrywają, ale dla przejrzystości wymienię je oddzielnie.

Ogólne wymogi pisma procesowego

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego wnosisz pismo;
 2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma („pozew”);
 4. osnowę wniosku lub oświadczenia (treść pisma, czyli o co wnosisz i na podstawie jakich okoliczności);
 5. wskazanie faktów, na których opierasz swój pozew oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6. podpis;
 7. wymienienie załączników.

Ogólne wymogi pozwu

Pozew powinien zawierać:

 1. dokładnie określone żądanie;
 2. w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu (pamiętaj o zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 3. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG – adres do korespondencji wpisany do CEIDG;
 4. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;
 5. jeśli reprezentujesz podmiot nie będący osobą fizyczną (np. spółkę, spółdzielnię, stowarzyszenie itp.): numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP jeśli podmiot nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
 6. jeśli działasz we własnym imieniu, a nie w imieniu spółki itp., czyli jeśli to Ty jesteś stroną postępowania: Twój numer PESEL lub NIP, jeżeli jesteś obowiązany do jego posiadania lub posiadasz go, nie mając takiego obowiązku;
 7. oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;
 8. wskazanie faktów, na których opierasz swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 9. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Dodatkowo pozew może zawierać również wnioski o:

 1. zabezpieczenie powództwa,
 2. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności,
 3. przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda,
 4. wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin, zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że sam nie możesz ich uzyskać.

Szczególne wymogi pozwu w postępowaniu gospodarczym

Pozew w postępowaniu gospodarczym musi zawierać dodatkowo:

 1. wskazać adres poczty elektronicznej powoda lub oświadczyć, że powód nie posiada takiego adresu,
 2. powołać wszystkie twierdzenia i dowody.

Pamiętaj, że twierdzenia i dowody powołane później podlegają pominięciu, chyba że uprawdopodobnisz, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba ich powołania wynikła później. W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, a mimo to podlegasz postępowaniu gospodarczemu albo gdy jesteś przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (o tym, kto podlega takiemu postępowaniu, pisałem we wcześniejszym artykule), możesz złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym.

Przy pisaniu pozwu pamiętaj, że w postępowaniu gospodarczym dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.

A najistotniejsze jest to, że wszystkie czynności strony postępowania, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem, chyba że wykażesz, że nie możesz przedstawić dokumentu z przyczyn od siebie niezależnych.

W konsekwencji musisz zebrać wszystkie dokumenty, które potwierdzają okoliczności, na które się powołujesz. Teoretycznie dokumentem może być np. wydruk maila lub smsa oraz nagranie rozmowy. W przeciwnym wypadku ryzykujesz, że sąd nie dopuści wniosku o przesłuchanie świadka. A Ty przegrasz sprawę, bo nie udowodniłeś podstawowych okoliczności.

Po zmianach przepisów postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych jest jeszcze bardziej sformalizowane. Dlatego ja i mój blog jesteśmy od tego, aby ułatwić Ci dochodzenie roszczeń.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Przedawnienie wyroku o zapłatę

Dariusz Mojecki03 stycznia 2020Komentarze (0)

Przegrałeś sprawę sądową. Na podstawie wyroku bądź nakazu zapłaty miałeś do zapłacenia przeciwnikowi określoną kwotę, ale z jakiejś przyczyny jej nie zapłaciłeś.

Od tego czasu minęło już kilka lat i o sprawie niemal zapomniałeś. Byłeś pewien, że minęło już tyle czasu, że roszczenie jest przedawnione.

I nagle dostajesz informację z banku, że środki na Twoim rachunku są zajęte przez komornika. Chwilę później listonosz przynosi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji.

Powtarzasz sobie: „Ale przecież to jest przedawnione”.

Co w takiej sytuacji robić?

W pierwszej kolejności musisz pamiętać, że:

 1. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu oraz roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem przedawnia się z upływem sześciu lat,
 2. jeżeli takie roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Pamiętaj, że ten artykuł dotyczy przedawnienia roszczeń wynikających z wyroku (nakazu zapłaty) lub ugody sądowej. A o przedawnieniu w toku postępowania sądowego napiszę przy innej okazji.

Zmienione niedawno przepisy wprowadziły kilka mechanizmów ochronnych dla dłużników w zakresie przedawnienia.

Oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Jeśli Twój przeciwnik dysponuje wyrokiem lub ugodą sądową, to aby móc skierować sprawę do egzekucji, musi uzyskać z sądu tzw. tytuł wykonawczy. W omawianym przypadku będzie to wyrok lub ugoda, którym sąd nadał tzw. klauzulę wykonalności.

Zgodnie z nowymi przepisami sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, m.in. jeżeli:

 1. z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego (wyroku lub ugody) wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu,
 2. chyba że wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Czyli jeśli wyrok zapadł już ponad 6 lat temu (co do zasady), to sąd nie powinien nadać klauzuli wykonalności. Twój przeciwnik nie powinien zatem nawet mieć możliwości wszczęcia egzekucji.

A co jeśli zaraz po wyroku Twój przeciwnik uzyskał tytuł wykonawczy, ale zwlekał z wszczęciem egzekucji?

Przedawnienie wyroku o zapłatę – odmowa wszczęcia egzekucji

Jeżeli:

 1. z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął,
 2. a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia,

organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Jest to zatem drugi z mechanizmów zabezpieczających interes dłużnika, jeśli roszczenie wynikające z wyroku lub ugody sądowej przedawniło się.

Zarzut przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym

Jeśli egzekucja została jednak wszczęta, to dłużnik może złożyć wniosek o umorzenie egzekucji, jeśli:

 1. przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu,
 2. a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.

Co ważne, komornik nie będzie w powyższych przypadkach badał, czy np. roszczenie zasądzone w wyroku sądowym było przedawnione czy nie. O tym bowiem już rozstrzygnął sąd.

Zapamiętaj zatem, że jeśli komornik wszczął już wobec Ciebie egzekucję, a roszczenie wynikające z wyroku lub ugody jest już przedawnione, to powinieneś złożyć wniosek o umorzenie egzekucji. Na wcześniejszych etapach sąd powinien uwzględnić przedawnienie wyroku o zapłatę na etapie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Z kolei komornik powinien to uwzględnić na etapie wniosku o wszczęcie egzekucji.

Pamiętaj, też, że jeśli dopiero w toku egzekucji dowiedziałeś się o postępowaniu sądowym, możesz złożyć np. wniosek o przewrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego weszły w życie. Zmianie uległy również przepisy regulujące sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (o postępowaniu nakazowym będę również niedługo pisał), w tym w sprawach gospodarczych.

Jeśli właśnie dostałeś z sądu nakaz zapłaty, to pewnie chcesz wiedzieć, jak najlepiej przygotować sprzeciw. Ten artykuł powstał zatem właśnie dla Ciebie.

Szczególnie jeśli jesteś przedsiębiorcą. Nowe przepisy wprowadziły bowiem nowe postępowanie w sprawach gospodarczych i nałożyły na przedsiębiorców liczne obowiązki i ograniczenia.

Co powinien zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty

O wymaganiach formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty, pisałem już jakiś czas temu. Tamten artykuł pisałem już z myślą o nowych przepisach.

W tym artykule przybliżę Ci kilka kwestii, o których musisz pamiętać jako przedsiębiorca. To bowiem przedsiębiorcy w największym stopniu będą dotknięci zmianami.

Sprzeciw w postępowaniu w sprawach gospodarczych

Ogólne informacje o nowym postępowaniu w sprawach gospodarczych możesz przeczytać w jednym z poprzednich artykułów na moim blogu.

Przy pisaniu takiego sprzeciwu musisz pamiętać również o:

 1. wskazaniu adresu poczty elektronicznej albo oświadczeniu, że nie posiadasz takiego adresu,
 2. powołaniu twierdzeń i dowodów,
 3. złożeniu wniosku o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych (jeśli nie jesteś przedsiębiorcą lub jesteś przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną i nie chcesz, aby sprawa była rozpoznana w takim postępowaniu, tylko w postępowaniu zwykłym),
 4. ograniczonej możliwości powoływania się na zeznania świadków,
 5. dokumentach, które w postępowaniu w sprawach gospodarczych są kluczowe; zgodnie z nowymi przepisami czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem, chyba że strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych,
 6. zgłoszeniu zarzutu potrącenia, jeśli Ci przysługuje (więcej o zarzucie potrącenia w procesie o zapłatę pisałem we wcześniejszym artykule).

Brzmi skomplikowanie? Niestety nowe przepisy wprowadziły również wiele niejasności. Pamiętaj, że ja i mój blog jesteśmy od tego, aby Ci pomóc. Również zdalnie przygotowując pisma procesowe w tym sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i jesteś ofiarą nieuczciwej konkurencji, to może zainteresować Cię przygotowany przeze mnie darmowy e-book „Nieuczciwa konkurencja”. Znajdziesz go na moim drugim blogu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Zarzut potrącenia w procesie o zapłatę

Dariusz Mojecki14 października 2019Komentarze (0)

Twój kontrahent złożył do sądu pozew. Żąda, aby sąd nakazał Ci zapłatę sporej kwoty. A Ty wiesz, że i on – kontrahent – jest Ci winien podobną sumę. I zastanawiasz się, czy możesz coś z tym zrobić.

Czy możesz zgłosić zarzut potrącenia Twojej należności z należnością przeciwnika?

W wielu postępowaniach złożenie zarzutu potrącenia może być formą obrony przed roszczeniem przeciwnika. Może to też być uproszczony  sposób na dochodzenie swoich własnych należności. Albo sposób na przedłużenie postępowania.

Jeśli:

 1. złożyłeś pozew i Twój przeciwnik zgłosił zarzut potrącenia albo
 2. to Ty zostałeś pozwany i chcesz zgłosić zarzut potrącenia,

to powinien zaciekawić Cię fakt, że właśnie zmianie ulegają przepisy dotyczące zarzutu potrącenia w procesie cywilnym.

9 listopada 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie.

Według mnie ograniczenia dotyczące zarzutu potrącenia będą szczególnie widoczne w nowym postępowaniu w sprawach gospodarczych.

Zarzut potrącenia w nowych przepisach

Nowe przepisy znacząco ograniczają możliwość podniesienia tego zarzutu. W szczególności jego podstawą może być tylko sytuacja:

 1. gdy wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda (czyli np. wierzytelność z tej samej umowy),
 2. gdy wierzytelność niesporna („niesporność” powinna występować w sytuacji, w której nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego na okoliczność istnienia i wysokości wierzytelności),
 3. w której wierzytelność uprawdopodobniona dokumentem niepochodzącym wyłącznie od pozwanego.

Tylko zatem te trzy kategorie wierzytelności będą mogły być przedmiotem zarzutu potrącenia w procesie. Z pewnością ograniczy to czas trwania niektórych spraw. Jest to zresztą jeden z celów nowelizacji. Moje wątpliwości budzi jednakże ograniczanie stron w dokonywaniu rozliczeń w formie potrącenia jedynie w imię szybkości postępowania sądowego.

Jak i kiedy zgłosić zarzut?

Zgodnie z nowymi przepisami pozwany może podnieść zarzut potrącenia nie później niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy jego wierzytelność stała się wymagalna.

Czyli zazwyczaj właściwym miejscem do zgłoszenia zarzutu potrącenia będzie odpowiedź na pozew bądź sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.

Jeżeli pozwany najpierw „wda się w spór co do istoty sprawy”, a dopiero później zgłosi zarzut potrącenia, to ten zarzut nie zostanie przez sąd rozpatrzony. Wdanie się w spór to np. wniesienie o oddalenie pozwu. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy wierzytelność pozwanego stała się wymagalna później.

Po nowelizacji zarzut potrącenia możesz podnieść tylko w piśmie procesowym. Do pisma tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pozwu, z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat.

W szczególności oznacza to, że pozwany powinien:

 1. sprecyzować dokładnie wierzytelności,
 2. oznaczyć datę wymagalności,
 3. wskazać fakty, na których opiera zarzut potrącenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl

Jak ustalić adres pozwanego?

Dariusz Mojecki01 października 2019Komentarze (0)

Jak ustalić adres pozwanego? Przed tym problemem staje wiele osób chcących dochodzić swoich praw w sądzie. Skoro trafiłeś na mojego bloga, pewnie i Ciebie ten problem dotknął. Podobnie jak niektórych moich klientów.

Na szczęście istnieją sposoby, które mogą pomóc ten problem rozwiązać. Właśnie dzisiaj dowiedziałem się, że w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw sąd postanowił podjąć zawieszone postępowanie. A zawiesił je właśnie z powodu braku adresu pozwanego.

Błędny adres pozwanego w pozwie może skutkować nawet umorzeniem postępowania. A w myśl nowych przepisów umorzenie może nastąpić już po 3 miesiącach od zawieszenia postępowania z tego powodu.

Dlatego musisz szybko działać.

A  żeby było Ci łatwiej, przygotowałem specjalny poradnik, w którym omówiłem podstawowe sposoby ustalania adresu dłużnika. Do tych sposobów należą m.in.:

 • rejestr PESEL,
 • rejestr mieszkańców,
 • CEIDG,
 • Krajowy Rejestr Sądowy.

Możesz również pomyśleć o ustanowieniu kuratora dla pozwanego. A nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują również możliwość doręczania pozwu przez komornika.

Poradnik „Jak ustalić adres pozwanego?” jest dostępny na blogu po lewej stronie. Możesz się z nim również zapoznać tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 505 975 749e-mail: info@kancelariamojecki.pl